Arkiverade sidor

Uttalande från Barnverket vid demonstrationen i Göteborg mot nedskärningarna i skolan.

Barnverket vill med detta uttalande framföra vårt fulla och varmt engagerade stöd till deltagare och arrangörer vid manifestationen i Göteborg idag den 10 maj 2009 emot nedskärningar i skolan!

Vi vill också ge ett perspektiv bakåt några år – för att vidden av galenskapen av de nya nedskärningarna i skolan 2009 skall framträda klart för alla.

Barnverket bildades år 2000 just i samband med protestaktioner, namninsamlingar och skolstrejker runt om i Sverige. Vi slogs mot de svåra nedskärningar och försämringar i skola och förskola som pågått under hela nittiotalet. Måttet var nu rågat kände många!

Alla lokala initiativ och protester på kommunal nivå hade inte hjälpt och vi var många som förstod att vi måste samla kraften och arbeta också på riksnivå – mot Regering och Riksdag. Därför skapades Barnverket. (www.barnverket.nu)

Barnverket menar att Sverige skulle kunna ha ”världens bästa skola” – om kommuner, pedagoger och skolledare bara fick arbetsro och resurser nog att förverkliga det som redan är beslutat skall gälla – de lovvärda och genomtänkta planer och formuleringar som står i skolans gällande styrdokument: Skollagen, FN ́s Konvention om Barnets Rättigheter och skolans läroplan.

Alla barns rättighet till en trygg och likvärdig skolgång och rättigheten att nå målen i skolan – det står ju där! Det som brister är utförandet!

Det är tyvärr ett enormt glapp mellan styrdokument och verklighet på många håll. Varje barns rätt till enskilt stöd är ett bra exempel. De allra flesta föräldrar får slåss enormt för att få någon extra hjälp för sitt barn över huvud taget. Många får inget stöd alls. Helst krävs en neuropsykiatrisk diagnos för att få stödinsatser, även vid t.ex. läs- och skrivsvårigheter. Är detta vettigt?! Nej, knappast! Det kanske snarare är skolan som behöver en diagnos än barnen ibland?

Verkligheten kan beskrivas bl.a. med siffror. Grundskolan förlorade under 1990- talet ca 25% av sina resurser, personaltätheten bland pedagoger minskade med ca 20%. Lägg därtill att antalet specialpedagoger, speciallärare och elevvårdspersonal på många skolor näst intill raderats bort helt.

Detta under några år då skolan genomgick stora och historiska förändringar – den nya läroplanen LpO-94/98 skulle genomföras och skolan fick en ny huvudman, den kommunaliserades. Denna stora omorganisation och förnyelse av skolans arbetssätt hade behövt MER resurser INTE 25% MINDRE resurser för att lyckas. Skolledare och pedagoger hade behövt stort stöd och mycket kompetensutveckling! Istället blev det kaos. Och vi föräldrar fick nog!

Inom skolbarnomsorgen är det faktiskt än värre; personaltätheten på fritids 1990 var 1 pedagog på 8 barn. År 2000 var den 1 pedagog på 17 barn. Och idag är siffran 1 pedagog på 19,6 barn. Smaka på den – en pedagog och 19,6 barn! I grupper som kan vara upp till 100 barn stora på sina håll.

Fritids är enligt vår erfarenhet rent av skadligt för många barn idag! Fritids skapar nya problem i form av stressade otrygga barn, mobbing och konflikter. Istället för att vara en trygg vistelse och en pedagogisk resurs.

Men alla verkar ha glömt att fritidshemmen omfattas av grundskolans läroplan och är tänkt vara en viktig del av skoldagen och barns lärande! En tanke som med rådande situation är en illusion. En stor potential att arbeta med lek, språk, skapande, och värdegrundsfrågor i pedagogiska miljöer med närvarande vuxna är således slängd på soptippen!

Har någon hört utbildningsminister Jan Björklund över huvud taget nämna skolbarnomsorgen när han beskriver skolans problem? Barnverket tror att en upprustning av skolbarnomsorgen är en kungsväg mot både ökad måluppfyllelse och tryggare barn i skolan. Barnverket kräver därför: Återställ personaltätheten på fritids till 1990 års nivå!

Utbildningsminister Jan Björklund talar mycket om vikten av kunskapskontroll, uppföljning och utvärdering. Visst är det viktigt med uppföljning och utvärdering – men bara om det som framkommer i mätningarna verkligen innebär någon åtgärd!

Här skulle stat och kommuner kunna föregå med gott exempel: Skolverket har ju riktat mycket allvarlig kritik mot kommunernas sätt att bedriva skolbarnomsorg i utvärdering efter utvärdering under hela 2000-talet, man har till exempel påpekat att den pedagogiska verksamheten är ”satt på undantag och att fritids, som bäst, erbjuder god barnomsorg”. I år skrev man:

”Skolverket anser att situationen nu är av en sådan art att även regeringen måste uppmärksammas på behovet av kvalitetshöjande åtgärder i fritidshemmen”

Men ingenting händer! Inga insatser görs. Nya nedskärningar accepteras. Varför då hålla på att utvärdera år efter år? Är det kanske inte dags att lägga ner fritids istället, om man nu ändå aldrig kommer förbättra de belagda bristerna?

I skolan upplever pedagoger och föräldrar samma sak: man har gjort mätningar, man vet att det finns brister; t.ex. att arbetsmiljön är dålig eller att eleverna har särskilda behov – men sen då? Ingenting händer.

Nu ska vi dock inte vara så negativa. Barnverket ser därför med förhoppning fram emot de insatser och åtgärder som kommuner och regeringen kommer att vidta då de nya nationella proven i år 3 kommer att ”avslöja” (som om pedagogerna inte redan vet hur det ligger till) barnens behov av extra stöd och bättre undervisning.

Nå, tillbaka till nedskärningarna. Idag kommer alltså massor av rapporter varje dag om hur Sveriges kommuner skär ner i skolan. En helt ny undersökning, från i veckan (LR och SvD), visar att 3 av 4 kommuner gör stora besparingar i skolan till nästa läsår! Runt tusen lärare har redan varslats och fler är att vänta. Föräldraprotester rapporteras på nytt, från Luleå, Sundsvall, Falun, Alingsås, Borlänge, Malmö, Stockholm och Göteborg … Listan blir lång, lång, alltför lång!

Och kom då ihåg perspektivet: utgångsläget för dagens nedskärningar är i stort sett samma resurs nivå som föranledde protesterna redan för tio år sedan! Barnverkets och andras protester och arbete för att lyfta förskolan och skolan fick stopp på den förra nedskärningsepoken och vi har under 2000-talet sett ett mindre positivt resultat i form av nya resurser till förskolan och skolan. Men det handlar om bara några få procentenheter plus för grundskolan och förskolan, och ett fortsatt minus för skolbarnomsorgen. Vi har alltså inte på långa vägar ännu återställt kvaliteten i skolan från 90-talets svåra nedskärningar!!! Och då börjar alltså en ny stor och svår nedskärningsvåg dra fram över landet.

De kostnader som 90-talets nedskärningar dragit på samhället i form av skolmisslyckanden, utslagning och psykosocial ohälsa har bara börjat bli mätbara! Men många forskare och samhällsvetare är eniga om analysen. Det har varit de svagaste barnen som drabbats värst, som alltid. Och det kostar! Ett enda skolmisslyckande har beräknats till en samhällskostnad på flera miljoner. En enda grov brottslings karriär har beräknats kosta samhället uppemot trettio miljoner.

Det är absurt om inte samhället, med regering och riksdag i spetsen, skall dra några lärdomar alls av detta och se till att den ekonomiska krisen inte denna gång åter ska slå mot skolan och barnen.

Det är dags att våga prioritera! Det är dags att tänka ekonomiskt! Det är dags att tänka långsiktigt! Investera i Barn och satsa på Framtiden!

(riktat till tänkta åhörare: politikerna):

Vi i Barnverket har under de här åren träffat Er, Riksdagsrepresentanter, flera gånger i goda samtal och talat med Er om detta. Vi har uppfattat att ni varit engagerade, att ni håller med oss om vikten av långsiktigt tänkande och att ni känner till sambanden precis lika väl som vi. Nu är det upp till bevis:

Barnverket kräver att regeringen omedelbart skjuter till de extra resurser till kommunerna som krävs för att stoppa alla nedskärningar i skolan inför läsåret 2009 – 2010. Det behövs fortfarande MER – inte MINDRE resurser i skolan. ..

(riktat till mötet igen):

Vi vet av egen erfarenhet hur det känns när besparingarna drabbar en och vi vet vilket stort arbete och engagemang som krävs för att genomföra en samlad aktion som denna. Avslutningsvis vill vi därför säga Tack! Och Allt Gott och lycka till i arbetet, till Biskopsgårdens Föräldrakommitté och er Göteborgsföräldrar!

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Er fram till valet nästa år – och längre än så – för att stoppa nedskärningar och istället höja kvaliteten i Sveriges skolor.

Barnverkets samordningsgrupp och skolgrupp, 2009-05-10

Ulf Jederlund, Eva Datta, Martin Fredin och Ann-Charlotte Ekstedt

Förskoleplan saknar tak för barngruppernas storlek

I SR P4 Stockholm tog man i veckan upp att oppositionen i stadsdelarna är kritisk mot nya förskoleplanen i Stockholm som skall beslutas I mars. De tycker att majoriteten sänker ambitionsnivån för förskolan. Framför allt för att ett tak för barngruppernas storlek inte finns med i planen. Förskoleplanen ska gälla både för kommunala och enskilt drivna förskolor.

I den nya planen saknas tak för barngruppernas storlek. Det fanns i den tidigare planen. Tidigare har det stått att gränsen för små barn är max 14 barn i en grupp och för större barn 18 stycken. Målet i planen har också varit att minska barngrupperna med två barn per grupp med samma personalstyrka som innan.

Oppositionen i flera stadsdelsnämnder tycker att barngruppernas storlek borde regleras i planen. Men Ann-Katrin Åslund, folkpartistisk ledamot i utbildningsnämnden och ansvarig för förskolefrågorna tycker inte att det är ett problem att det inte står i den nya planen.

– Det regleras ju i budgeten och det ligger ju fast, 14 för små barn och 18 för de större barnen, säger hon.
(referat från SR hemsida)

Vi i Barnverket reagerar på att frågan om storleken på barngrupperna får en mindre framträdande roll. Det är extra allvarligt om ambitionen att minska barngruppens storlek inte finns bland stadens styrande.

För att få en förskola med god och likvärdig kvalitet över hela landet krävs införande av nationella riktlinjer för barngruppens storlek och personaltäthet. Baserat på tillgänglig forskning och erfarenheter från personal och föräldrar har Barnverket formulerat ett eget förslag till riktlinjer.

Lyssna på nyhetsinslaget från SR P4 Stockholm här.

Unga mellan 16 och 24 år lever inte i ett vakuum!

I GP kan man den 25/8 läsa om hur förvånade Göteborgs politiker är. De är förvånade över senaste veckans ”ungdomsbråk” där det kastats sten på polis, eldats bilar, vandaliserats och levts om i flera av Göteborgs stadsdelar. Ingrid Larsson dristar sig till att ställa frågor och hon frågar sig om detta har med arbetslöshet eller möjligen integration att göra. Det har det säkert.

Men det har då alldeles absolut också att göra med de nedskärningar i barn och ungdomars verksamheter som aviserats och genomförts senaste halvåret. ”Ungdomsbråken” har alldeles säkert även att göra med det faktum att utsatta stadsdelar, exempelvis Biskopsgården, också redan börjat avisera ytterligare nedskärningar under kommande läsår.

Kort lokalexempel:
Biskopsgården har redan under 2009 sparat 9,3 miljoner i skolan vilket innebar att det försvann över 30 lärare i stadsdelens fem skolor.
På senaste mötet i Biskopsgårdens stadsdelsnämnd sades det att man ”självklart måste prioritera efter det lagbundna” i kommande budget, dvs: neddragningar kommer att ske i de verksamheter där nämnden inte kan straffas för bristerna. Skola och förskola är helt oskyddade.
Under 2010 ska Biskopsgården spara 33,5 miljoner. Skolan utgör 25% av stadsdelens verksamheter. You do the math…

Göteborgs kommunfullmäktige har skrivit ett mycket kort och lättläst inriktningsdokument inför 2010. Det innehåller endast två punkter och den första ser ut så här:
”Den innebär att verksamheter och delar av verksamheter som riktar sig mot målgruppen barn, ungdomar och unga vuxna skall prioriteras. Vi gör det bl.a. mot bakgrund av att förskola och grundskola inte skall hamna i en alltför svår situation, liksom att ungdomars sociala situation och svårigheter på arbetsmarknaden är ytterst allvarlig.”

Den andra punkten:
”Vi ser också att en stor del av framtiden är beroende av vår klimatpåverkan. Därför skall den påverkan vi har som nämnd/förvaltning minska.”

Kort, bra och lättfattat skulle man kunna tycka. Men när man begrundar texten en stund så inser man att här har vi ett dokument som kan betyda precis vad som helst!
1. Genom att inte specificera t.ex skola, förskola, fritids, osv så skapar man tolkningsmöjligheter i oändlighet. Räcker det ifall barnen påverkas indirekt genom föräldrarna? Vilka av en stadsdels verksamheter skulle INTE höra till den prioriterade gruppen?
2. Vad betyder ”en alltför svår situation”? Hur ”svårt” får det bli? Enligt vem? För vem?
3. Satsningar på unga mellan 16 och 24 år kommer inte att behöva finansieras i budgeten. Det har stadsdelarna fått söka pengar för ur gemensamma anslag, dvs pengar som ligger hos kommunen. Man kan alltså spara hej vilt på barnens verksamheter och sen ändå slå sig för bröstet med att ha prioriterat unga och kanske till och med källsorterat kaffemuggen! I stort sett båda punkterna uppfyllda då, eller?

Unga mellan 16 och 24 år lever inte i ett vakuum! Detta drabbar ju deras småsyskon, deras barn, det har drabbat dem själva, det oroar alla andra vuxna omkring dem! Vad hjälper löften om en praktikplats när du inte har betyg så det räcker att utbilda dig till det yrket ifall det är intressant? Vad hjälper korttidsjobb när du ser att det är den enda sortens jobb de vuxna får, ifall de får några alls? Vilken nytta gör ”sysselsättning” av olika slag när du skapat dig en identitet utifrån de förutsättningar du haft hittills och de är allt annat än bra?

Läs gärna dokumentet ”Tips på åtgärd för aktuella problem som kommun och stadsdelar har!”. Där står bland annat:
”Förmågan att ta vara på möjligheter och stå emot destruktiva livsval ökar kraftigt om man fram till 16 år varit del av en trygg och kunskapsrik miljö.”

Vi tar det igen:
Förmågan att ta vara på möjligheter och stå emot destruktiva livsval ökar kraftigt om man fram till 16 år varit del av en trygg och kunskapsrik miljö.

”Ungdomsbråk” är kanske en reaktion på de förutsättningar och den miljö de unga är en del av? Kanske till och med rotad i de svekfulla formuleringar om hur skolan och förskolan ska lära barnen innebörden av ”värdegrund” och ”demokratibegrepp” som man kan läsa överallt i kommunens och stadsdelarnas dokument.

Jag bor i en stadsdel där det förekommit ”ungdomsbråk” och jag stödjer inte de uttryck som oroligheterna tar sig men jag tycker det är sorgligt att politiker i Göteborg inte kan se sambandet mellan de ungas uttryck och den definition av värdegrund och demokrati, i verkligheten, som så flitigt lärs ut i bland annat Biskopsgårdens skolor.

Camilla Tängman
Föräldrakommittén Biskopsgården
Barnverket Göteborg

Medlemsbrev från Barnverket,

Innehåll:

 • Rapport från Riksmötet 18-19 april
 • Skrivelser under våren
 • Tilldelning av statsbidrag
 • Web: Hemsidan, Facebook
 • Idéer inför hösten 2009 och våren 2010
 • Skollagsförslaget
 • Föräldrasamverkan – lokala skolstyrelser
 • Lex förskola

Rapport från Riksmötet 18-19 april

Lördagen ägnades åt föräldrasamverkan med rapport från seminariet och projektet att starta ett nätverk för redan aktiva lokala skolstyrelser. Uppföljning av vinterns politikerträffar, ny skollag, skolbarnomsorgen och situationen med personaltätheten på landets förskolor.
Söndagen behandlades organisation, prioriterade mål och delmål samt val och beslutsforum i Barnverket. Nedtecknade formalia antogs med bl.a. den viktiga förändringen att SG numera står för Samordningsgrupp och inte Styrgrupp. SG:s huvuduppdrag är därmed att samordna, stötta och initiera nätverksaktivitet och andra aktiviteter i enlighet med de av Riksmötet (Rm) antagna prioriterade målen, d.v.s. se till att verksamhetsplanen för året verkställs.
För mer information, se

Skrivelser under våren

8/5 + 10/6: Ansökan + komplettering ang. statsbidrag lämnades in till Skolverket.
8/5: Uttalande i samband med manifestation om nedskärningar i Göteborg.
13/5: Brev till utbildningsdepartementet och Jan Björklund angående uppvaktning och skollagsremiss.
15/5: Synpunkter på ändringar i Läroplanen för förskolan, Lpfö98, till Skolverket.
1/6: Barnverket skriver på uppropet om att stoppa byggandet av bostäder på barns skolgårdar i Stockholms innerstad.

Tilldelning av statsbidrag

Barnverket har fått 230 000 kr av Skolverket som ska fördelas mellan de olika prioriterade delmålen i årets verksamhetsplan.

Web

Hemsidan
Arbete pågår med att förbereda ytterligare utveckling av vår hemsida. Vi har fått in synpunkter på hemsidan från barnverkare och andra.
Exempel på synpunkter: hålla hemsidan aktuell – den ska ständigt uppdateras, vi måste vara tydliga i vårt budskap, profilera föräldrasamverkan, lägga in en slogan: ”Våra barn, vår skola – vår sak!”, ge möjligheter och instruktioner för de olika arbetsgrupperna att själva uppdatera sin information, påvisa skillnader mellan kommuner/skolor/förskolor, lägga upp intervjuer med politiker.
Personer kunniga inom web-administration (teknik) och kommunikation (PR) har kontaktats för att göra bedömning hur vi ska kunna åstadkomma förbättringar utifrån våra behov och med skilda målgrupper.
En workshop för strukturen av hemsidan i enlighet med ovan med representanter från olika arbetsgrupper planeras till i början av hösten. Ett dokument som lättbegripligt presenterar vad BV står för ska tas fram.
Facebook
Barnverket finns nu som grupp på Facebook. Gå med i gruppen och skriv/läs inlägg om barnens situation i förskolan och skolan!

Idéer inför hösten 2009 och våren 2010

 • Barnverkets marknadsföring via webben på framförallt vår hemsida och på Facebook.
 • Anordna träffar, hearings och/eller seminarier med politiker, mediefolk, forskare och andra inflytelserika personer inom vårt verksamhetsområde.
 • Skapa kontakter, kartlägga vem som känner vem. Kan dessa personer vara opinionsbildare?
 • Almedalen: Planera väl inför vårt deltagande 2010
 • Planering av strategier inför riksdagsvalet 2010.

Skollagsförslaget

Barnverket är remissinstans och har därmed yttranderätt vad gäller den nya skollagen som presenterades i mitten av juni. Yttrandet ska vara inlämnat senast 1 oktober. Flera personer i Barnverket har tagit på sig att läsa hela eller delar av skollagsförslaget. Förfrågan har lagts ut om någon vill/kan åta sig att sammanställa Barnverkets yttrande.
Skollagsförslaget: www.regeringen.se/sb/d/11355/a/128290

Föräldrasamverkan – lokala skolstyrelser

Beslutet om införandet av frivilliga lokala skolstyrelser som togs 1996 och som förlängts vid olika tillfällen skulle ha upphört den 30 juni 2009. Vi har varit oroliga att styrelseformen inte skulle få fortsätta och vår önskan är att den ska permanentas och därmed göra det möjligt för skolor att få välja denna styrelseform.
Innan vi fick veta att denna styrelseform får fortsätta i ytterligare två år så påbörjades både en mail-enkät och rundringning till de skolor som enligt Skolverket har lokal styrelse. Rundringningen har gått ut på att fråga vad styrelserna anser om styrelseformen, om de är för eller emot, dvs om de tycker det är värt att göra styrelseformen permanent (notera att vi inte menar obligatorisk). Vi vill även förhöra oss om de känner till om det finns andra skolstyrelser som inte finns på vår lista. Viktigt är också att man får möjlighet att tala med aktiva föräldrar för att knyta upp dessa och sprida kännedom om Barnverket. De flesta vi fått kontakt med är positiva. De som är negativa är det mest för att föräldraengagemanget inte varit tillräckligt bra. Men hittills har ingen sagt att det blivit sämre än tidigare.
Listan från Skolverket har inte blivit uppdaterad på flera år; flera skolor har stängts eller styrelserna har upphört och vi tror att det även tillkommit nya som inte finns på listan.
Ytterligare en förfrågan har skickats via mail till alla 290 kommuner i Sverige för att undersöka vilka skolor som har lokala styrelser. På denna fråga har vi fått in ca 200 svar än så länge.

Lex Förskola

Vi på Barnverket jobbar över hela landet för att just den allvarliga situationen med stora barngrupper och låg personaltäthet ska uppmärksammas. Frågan om Barnverket ska ta ställning till ett maxantal per personal diskuteras.

Viktigt också för Barnverket att fokusera på är frånvaron av rättsligt skydd för barn i förskola. Personalen är omfattad och elever i skola men inte barn i förskola. Detta trots att de är sämst ställda till att reagera på ett vuxet och adekvat sätt. Hur gör en tvååring för att uttrycka stress och oro med stora grupper? Det är helt oacceptabelt att det inte finns en lag som omfattar deras vistelse i förskolan!

Vi i Barnverket vill att det ska införas en ”Lex Förskola” innan det händer något allvarligt.

I och med förändringarna av Läroplanen för förskolan (Lpfö98) anser Barnverket att:

 • Fokus ska läggas på lust och motivation att lära.
 • Man fortsättningsvis ska betona inlärning genom de tre teorier om lärande som de nationella läroplanerna har påverkats av.
 • Man fortsättningsvis ska betona kontinuiteten. Grunden för inlärning, pedagogik och bibehållen lust och motivation läggs i förskolan. Förskolan är alltings början.
 • Man ska tydliggöra och lyfta fram förskollärarens roll och ansvar.
 • Barn med behov av särskilt stöd inte ska hamna på undantag. Särskilt viktigt för dem är att de är förskollärarnas ansvar och att de får stöd av kvalificerad personal.
 • Tydligare fokus ska läggas på att använda sig av kompensatoriska IT-verktyg. Det står i läroplanen “Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”. ”Kan” bör ändras till ”ska”.
 • Man ska ange grundförutsättningar för att denna pedagogik ska kunna genomföras.
 • Utvärdering ska ske av förskolans förmåga att leva upp till målen. Förskolebarnen ska under inga omständigheter utvärderas.

Den nya skollagen. Ds 2009:25

Barnverkets remiss hänvisar, i enlighet med direktiven, till skrivningar i skollagsberednings förslag så för att få en komplett bild är det bra att även ha deras text tillgänlig. Vi länkar därför även till den här nedan så du kan hämta den som PDF-fil.

Barnverkets remissvar till den nya skollagen Ds 2009:25 (PDF)

Referensmaterial:
Den nya skollagen Ds 2009:25. Skollagsberedningens förslag.

Viktiga punkter ur Barnverkets remiss för den nya skollagen:

Barnverket föreslår att förskoleklassen görs obligatorisk och likvärdigt erbjuds alla sexåringar.

Barnverket föreslår att fritidshemmens ställning stärks i skolan.”fritidshemmet är en del av skolans pedagogiska uppdrag”. Fritidshemmet ska erbjuda pedagogisk verksamhet av hög kvalitet för alla barn och elever upp till och med år 6.

Barnverket föreslår ”Lex Skola” – en paragraf i den nya skollagen som reglerar att all personal i förskola och skola har rättighet och skyldighet att rapportera varaktiga missförhållanden och brott emot skollagen.

Barnverket föreslår att all skolpersonals yttrande- och meddelarfrihetlagfästs vad gäller sådant material som är av vikt vid inspektion och uppföljning.

Arbetsmiljölagen i förskolan. Barnverket kräver att arbetsmiljölagen nu görs tillämplig även för barnen i förskolan. Barnverket kräver också att barnens rätt till en god arbetsmiljö nu konkretiseras i den nya skollagen med hjälp av nationella riktlinjer för barngruppstorlekar och personaltäthet.

Barnverket är starkt kritisk till att lagtexten inte tar upp frågan om sekretesskydd av de skriftliga omdömena i IUP.

Hela remissförslaget kan du läsa här.

Övriga inkomna remisser

Remissvaren som inkommer till Utbildningsdepartementet kommer att publiceras på deras webbplats. Spontana remissvar ingivna av enskilda läggs inte ut på webben.

Remissvar på nya skollagen (www.regeringen.se)

Medlemsbrev Barnverket, mars 2009

Innehåll:

Seminarium för lokala skolstyrelser med föräldramajoritet, 17 april
Inbjudan till Riksmötet 18-19 april
Kallelse till årsmöte i Föreningen Stöd Barnverket
Politikerträffar
Barnverkets diskussionsforum
Nya uppdateringar på hemsidan
Stöd Barnverkets arbete med ett bidrag

Inbjudan till seminarium för lokala skolstyrelser med föräldramajoritet*, 17 april 2009
Barnverket vill skapa ett nätverk för alla aktiva lokala skolstyrelser med föräldramajoritet* i Sverige där man kan utbyta erfarenheter och kunskap och stärka varandra. I samband med Riksmötet i Stockholm inbjuder vi därför till ett heldagsseminarium för lokala skolstyrelser med föräldramajoritet, i samband med Barnverkets riksmöte, fredagen den 17 april 2009.

Dagen innehåller föreläsning av Margareta Kristoffersson om aktuell forskning och erfarenheter av arbete med lokala skolstyrelser. Hon är filosofie doktor vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet och har bland annat skrivit en avhandling “Lokala styrelser i grundskolan (2008)” där hon jämfört nio olika grundskolor med lokala styrelser, på olika platser i Sverige, med motsvarande skolstyrelser i bl. a. Danmark och Nya Zeeland. Margareta är även engagerad i Barnverkets projekt med lokal föräldrastyrelse i Ösmo Nynäshamn.
Dessutom medverkar Anders Lönnegård som var med och startade föräldrastyrelsen vid Katarina Norra. Anders har stor erfarenhet av praktiskt arbete i en föräldrastyrelse.

Seminariet kommer även att fokusera på erfarenhetsutbyte mellan seminariedeltagarna och på diskussioner om hur ett nätverk skall arbeta vidare framöver.

Vi satsar också på en väl genomtänkt ekologisk lunch som ordnas av kända kocken Carola Magnusson.
Datum: Fredag 17 april 2009, kl 9-16

 • Plats: Katarina Norra skola, södermalm i Stockholm
 • Föreläsare: Margareta Kristoffersson och Anders Lönnegård
 • Kostnad: kostnad: 200:-/pers inklusive lunch och fika
 • Anmälan: Sker till foraldrastyrelse@barnverket.nu

*Även styrelser med föräldrarepresentation utan majoritet är självklart lika välkomna!

Seminariet är ett samarrangemang med Katarina Norra skola.
Föräldrasamverkan har en egen avdelning på hemsidan. Här kommer allt som har med föräldrasamverkan i skola och förskola att samlas. Du kommer att förutom Barnverkets tankar och strategier om ämnet även hitta forskningsrapporter, undersökningar och artiklar. Vi vill även arbeta fram en ”kunskaps- och idébank” utifrån dokumentation och gjorda erfarenheter. Avsikten på sikt är att tillsammans med andra lokala styrelser dela erfarenheter i organiserad form både lokalt och på riksnivå samt att sprida verksamheten till kommuner och regioner där intresse redan finns och /eller uppstår.
Nya avdelningen Föräldrasamverkan –

Inbjudan till Riksmötet 18-19 april 2009
Barnverket inbjuder till Riksmöte för nätverkets medlemmar. Mötet pågår lördag-söndag på Fryshuset i Stockholm. Reseersättning kan utgå för er som har långt att resa, hör av er till samordningsgruppen.

Lördagen kommer att ägnas åt föräldrasamverkan med rapport från seminariet och projektet att starta ett nätverk för aktiva skolstyrelser. Vi kommer även att följa upp vinterns politikerträffar, ny skollag, skolbarnomsorgen och situationen med personaltätheten på landets förskolor.

Söndagen behandlar organisation och formaliafrågor, prioriterade mål och delmål samt val och beslutsforum i Barnverket. Som underlag till detta hänvisar vi till dokument som finns att hämta på vår hemsida och BV Forum där du kan diskutera förslag till formalia om BV som nätverk och organisation.

Datum: Lördag 18/4 – söndag 19/4

 • Tid: Lördag kl 11-17, samling 10.30 för kaffe. Söndag kl 10-15.
 • Plats: Fryshuset, Stockholm
 • Anmälan: Senast den 1/4 till riksmotet@barnverket.nu
 • Program: Utförligt tidsprogram anslås senare på Barnverkets hemsida och skickas ut till anmälda delegater.
 • Dokument: Verksamhetsberättelse och dokument om organisation och formalia finns för nedladdning på

Välkommen!

Kallelse till årsmöte i Föreningen Stöd Barnverket
Föreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte i SAMBA:s lokaler, Fryshuset, Stockholm. Deltagande kan också ordnas över telefon.

Tid:  Fredag 17 april 2009 kl. 19.00 – 20.30
Anmälan:  För att deltaga i årsmötet vill vi ha din föranmälan och för telefondeltagande behövs tillgång till särskild kod. Kontakta Dorothy Béen senast den 15 april, stodverksamhet@barnverket.nu eller tel 08 – 648 83 16

Handlingar till årsmötet erhålles efter anmälan. Verksamhetsberättelse för 2008 kan läsas på hemsidan www.barnverket.nu
Observera att medlemskap och därmed rösträtt vid årsmötet, endast tillfaller den som erlagt årsavgift 2008 och/eller 2009.
Årsavgiften för år 2009 är 20 kronor och kan inbetalas på Pg 124 48 95-7

eller Bg 5905-2142. Ange mailadress, och namn+adress eller telefonnummer.

På samma konton kan även frivilliga bidrag till föreningen inbetalas.

Förslag till dagordning:
1. Upprättande av röstlängd

 1. Fastställande av dagordningen för årsmötet
 2. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Verksamhetsberättelse 2008 och verksamhetsplan
 6. Ekonomisk berättelse och budget
 7. Revisors utlåtande
 8. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 9. Stadgeändringar, se vidare Formalia
 10. Val av ordförande, kassör och styrelseledamöter
 11. Val av styrelsesuppleanter
 12. Fastställande av årsavgift 2009 – 2010
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor (vilka anmälts och antagits av årsmöte vid fastställande av dagordningen).
  Välkomna
  Styrelsen för Föreningen Stöd Barnverket
  /Robert Bratt, ordförande

  Föreningen Stöd Barnverket är en ideell förening med vald styrelse, årsmöte, stadgar och ekonomisk revision. Föreningen är öppen för alla privatpersoner som delar nätverket Barnverkets grundsyn på barn, förskola och skola. Medlemskapet är individuellt och erhålls genom betalande av årsavgiften på 20 kr.

  “Föreningens syfte är att genom medlemskap och olika former av bidragsansökningar, insamlingar, evenemang mm, samt ekonomisk administration, skapa ekonomiska förutsättningar för det ideella arbete som bedrivs nationellt i nätverket Barnverket.”
  Läs mer om stödföreningen på vår hemsida –

  Politikerträffar
  Träffarna med våra politiker i riksdagshuset är avslutade. Vi har träffat samtliga riksdagspartiet utom Moderaterna som konsekvent skjutit upp möjligheterna att träffas.
  Vi har under våra möten följt upp de diskussioner vi hade 2005-06 om Barnverkets prioriterade frågor och den valenkät vi genomförde sedan. Vi också i övrigt tagit upp de delmål och prioriterade delmål som Barnverket antagit.
  På hemsidan kommer vi att presentera referat från träffarna. Du kan följa informationen via den här direktlänken –

  Barnverkets Forum
  För att alla skall kunna vara med och diskutera har vi skapat ett diskussionsforum i Barnverket (BV Forum) som alla kan anmäla sig till och delta efter egna förutsättningar i diskussionerna. Här deltar också Barnverkets olika arbetsgrupper med inlägg och svar på frågor vi får från föräldrar och organisationer. Det är enkelt att börja använda vårt forum, läs mer här och registrera dig redan nu –

  Nya uppdateringar på hemsidan
  Vår hemsidan utvecklas ständigt. Under vintern har vi bl a påbörjat ett arbete med att komplettera våra huvudrubriker med aktuell forskning, rapporter, undersökningar och goda exempel/idéer från verkligheten. Se till att följa med i debatten och arbetet i Barnverket genom att regelbundet besöka www.barnverket.nu.

  Stöd Barnverkets arbete med ett bidrag
  stodbadge.jpg
  Om du vill skänka ett bidrag till Barnverkets arbete så tar vi tacksamt emot den genom Föreningen Stöd Barnverket som stöder vårt arbete ekonomiskt.
  Använd plusgiro 124 48 95-7 eller bankgiro 5905-2142 om du vill göra en insats, alla bidrag oavsett storlek hjälper oss att göra ett bra arbete för våra barn.
  Du är välkommen att kontakta oss. Skicka ett mail till samordning@barnverket.nu