Medlemsbrev från Barnverket,

Innehåll:

 • Rapport från Riksmötet 18-19 april
 • Skrivelser under våren
 • Tilldelning av statsbidrag
 • Web: Hemsidan, Facebook
 • Idéer inför hösten 2009 och våren 2010
 • Skollagsförslaget
 • Föräldrasamverkan – lokala skolstyrelser
 • Lex förskola

Rapport från Riksmötet 18-19 april

Lördagen ägnades åt föräldrasamverkan med rapport från seminariet och projektet att starta ett nätverk för redan aktiva lokala skolstyrelser. Uppföljning av vinterns politikerträffar, ny skollag, skolbarnomsorgen och situationen med personaltätheten på landets förskolor.
Söndagen behandlades organisation, prioriterade mål och delmål samt val och beslutsforum i Barnverket. Nedtecknade formalia antogs med bl.a. den viktiga förändringen att SG numera står för Samordningsgrupp och inte Styrgrupp. SG:s huvuduppdrag är därmed att samordna, stötta och initiera nätverksaktivitet och andra aktiviteter i enlighet med de av Riksmötet (Rm) antagna prioriterade målen, d.v.s. se till att verksamhetsplanen för året verkställs.
För mer information, se

Skrivelser under våren

8/5 + 10/6: Ansökan + komplettering ang. statsbidrag lämnades in till Skolverket.
8/5: Uttalande i samband med manifestation om nedskärningar i Göteborg.
13/5: Brev till utbildningsdepartementet och Jan Björklund angående uppvaktning och skollagsremiss.
15/5: Synpunkter på ändringar i Läroplanen för förskolan, Lpfö98, till Skolverket.
1/6: Barnverket skriver på uppropet om att stoppa byggandet av bostäder på barns skolgårdar i Stockholms innerstad.

Tilldelning av statsbidrag

Barnverket har fått 230 000 kr av Skolverket som ska fördelas mellan de olika prioriterade delmålen i årets verksamhetsplan.

Web

Hemsidan
Arbete pågår med att förbereda ytterligare utveckling av vår hemsida. Vi har fått in synpunkter på hemsidan från barnverkare och andra.
Exempel på synpunkter: hålla hemsidan aktuell – den ska ständigt uppdateras, vi måste vara tydliga i vårt budskap, profilera föräldrasamverkan, lägga in en slogan: ”Våra barn, vår skola – vår sak!”, ge möjligheter och instruktioner för de olika arbetsgrupperna att själva uppdatera sin information, påvisa skillnader mellan kommuner/skolor/förskolor, lägga upp intervjuer med politiker.
Personer kunniga inom web-administration (teknik) och kommunikation (PR) har kontaktats för att göra bedömning hur vi ska kunna åstadkomma förbättringar utifrån våra behov och med skilda målgrupper.
En workshop för strukturen av hemsidan i enlighet med ovan med representanter från olika arbetsgrupper planeras till i början av hösten. Ett dokument som lättbegripligt presenterar vad BV står för ska tas fram.
Facebook
Barnverket finns nu som grupp på Facebook. Gå med i gruppen och skriv/läs inlägg om barnens situation i förskolan och skolan!

Idéer inför hösten 2009 och våren 2010

 • Barnverkets marknadsföring via webben på framförallt vår hemsida och på Facebook.
 • Anordna träffar, hearings och/eller seminarier med politiker, mediefolk, forskare och andra inflytelserika personer inom vårt verksamhetsområde.
 • Skapa kontakter, kartlägga vem som känner vem. Kan dessa personer vara opinionsbildare?
 • Almedalen: Planera väl inför vårt deltagande 2010
 • Planering av strategier inför riksdagsvalet 2010.

Skollagsförslaget

Barnverket är remissinstans och har därmed yttranderätt vad gäller den nya skollagen som presenterades i mitten av juni. Yttrandet ska vara inlämnat senast 1 oktober. Flera personer i Barnverket har tagit på sig att läsa hela eller delar av skollagsförslaget. Förfrågan har lagts ut om någon vill/kan åta sig att sammanställa Barnverkets yttrande.
Skollagsförslaget: www.regeringen.se/sb/d/11355/a/128290

Föräldrasamverkan – lokala skolstyrelser

Beslutet om införandet av frivilliga lokala skolstyrelser som togs 1996 och som förlängts vid olika tillfällen skulle ha upphört den 30 juni 2009. Vi har varit oroliga att styrelseformen inte skulle få fortsätta och vår önskan är att den ska permanentas och därmed göra det möjligt för skolor att få välja denna styrelseform.
Innan vi fick veta att denna styrelseform får fortsätta i ytterligare två år så påbörjades både en mail-enkät och rundringning till de skolor som enligt Skolverket har lokal styrelse. Rundringningen har gått ut på att fråga vad styrelserna anser om styrelseformen, om de är för eller emot, dvs om de tycker det är värt att göra styrelseformen permanent (notera att vi inte menar obligatorisk). Vi vill även förhöra oss om de känner till om det finns andra skolstyrelser som inte finns på vår lista. Viktigt är också att man får möjlighet att tala med aktiva föräldrar för att knyta upp dessa och sprida kännedom om Barnverket. De flesta vi fått kontakt med är positiva. De som är negativa är det mest för att föräldraengagemanget inte varit tillräckligt bra. Men hittills har ingen sagt att det blivit sämre än tidigare.
Listan från Skolverket har inte blivit uppdaterad på flera år; flera skolor har stängts eller styrelserna har upphört och vi tror att det även tillkommit nya som inte finns på listan.
Ytterligare en förfrågan har skickats via mail till alla 290 kommuner i Sverige för att undersöka vilka skolor som har lokala styrelser. På denna fråga har vi fått in ca 200 svar än så länge.

Lex Förskola

Vi på Barnverket jobbar över hela landet för att just den allvarliga situationen med stora barngrupper och låg personaltäthet ska uppmärksammas. Frågan om Barnverket ska ta ställning till ett maxantal per personal diskuteras.

Viktigt också för Barnverket att fokusera på är frånvaron av rättsligt skydd för barn i förskola. Personalen är omfattad och elever i skola men inte barn i förskola. Detta trots att de är sämst ställda till att reagera på ett vuxet och adekvat sätt. Hur gör en tvååring för att uttrycka stress och oro med stora grupper? Det är helt oacceptabelt att det inte finns en lag som omfattar deras vistelse i förskolan!

Vi i Barnverket vill att det ska införas en ”Lex Förskola” innan det händer något allvarligt.

I och med förändringarna av Läroplanen för förskolan (Lpfö98) anser Barnverket att:

 • Fokus ska läggas på lust och motivation att lära.
 • Man fortsättningsvis ska betona inlärning genom de tre teorier om lärande som de nationella läroplanerna har påverkats av.
 • Man fortsättningsvis ska betona kontinuiteten. Grunden för inlärning, pedagogik och bibehållen lust och motivation läggs i förskolan. Förskolan är alltings början.
 • Man ska tydliggöra och lyfta fram förskollärarens roll och ansvar.
 • Barn med behov av särskilt stöd inte ska hamna på undantag. Särskilt viktigt för dem är att de är förskollärarnas ansvar och att de får stöd av kvalificerad personal.
 • Tydligare fokus ska läggas på att använda sig av kompensatoriska IT-verktyg. Det står i läroplanen “Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”. ”Kan” bör ändras till ”ska”.
 • Man ska ange grundförutsättningar för att denna pedagogik ska kunna genomföras.
 • Utvärdering ska ske av förskolans förmåga att leva upp till målen. Förskolebarnen ska under inga omständigheter utvärderas.

Den nya skollagen. Ds 2009:25

Barnverkets remiss hänvisar, i enlighet med direktiven, till skrivningar i skollagsberednings förslag så för att få en komplett bild är det bra att även ha deras text tillgänlig. Vi länkar därför även till den här nedan så du kan hämta den som PDF-fil.

Barnverkets remissvar till den nya skollagen Ds 2009:25 (PDF)

Referensmaterial:
Den nya skollagen Ds 2009:25. Skollagsberedningens förslag.

Viktiga punkter ur Barnverkets remiss för den nya skollagen:

Barnverket föreslår att förskoleklassen görs obligatorisk och likvärdigt erbjuds alla sexåringar.

Barnverket föreslår att fritidshemmens ställning stärks i skolan.”fritidshemmet är en del av skolans pedagogiska uppdrag”. Fritidshemmet ska erbjuda pedagogisk verksamhet av hög kvalitet för alla barn och elever upp till och med år 6.

Barnverket föreslår ”Lex Skola” – en paragraf i den nya skollagen som reglerar att all personal i förskola och skola har rättighet och skyldighet att rapportera varaktiga missförhållanden och brott emot skollagen.

Barnverket föreslår att all skolpersonals yttrande- och meddelarfrihetlagfästs vad gäller sådant material som är av vikt vid inspektion och uppföljning.

Arbetsmiljölagen i förskolan. Barnverket kräver att arbetsmiljölagen nu görs tillämplig även för barnen i förskolan. Barnverket kräver också att barnens rätt till en god arbetsmiljö nu konkretiseras i den nya skollagen med hjälp av nationella riktlinjer för barngruppstorlekar och personaltäthet.

Barnverket är starkt kritisk till att lagtexten inte tar upp frågan om sekretesskydd av de skriftliga omdömena i IUP.

Hela remissförslaget kan du läsa här.

Övriga inkomna remisser

Remissvaren som inkommer till Utbildningsdepartementet kommer att publiceras på deras webbplats. Spontana remissvar ingivna av enskilda läggs inte ut på webben.

Remissvar på nya skollagen (www.regeringen.se)

Medlemsbrev Barnverket, mars 2009

Innehåll:

Seminarium för lokala skolstyrelser med föräldramajoritet, 17 april
Inbjudan till Riksmötet 18-19 april
Kallelse till årsmöte i Föreningen Stöd Barnverket
Politikerträffar
Barnverkets diskussionsforum
Nya uppdateringar på hemsidan
Stöd Barnverkets arbete med ett bidrag

Inbjudan till seminarium för lokala skolstyrelser med föräldramajoritet*, 17 april 2009
Barnverket vill skapa ett nätverk för alla aktiva lokala skolstyrelser med föräldramajoritet* i Sverige där man kan utbyta erfarenheter och kunskap och stärka varandra. I samband med Riksmötet i Stockholm inbjuder vi därför till ett heldagsseminarium för lokala skolstyrelser med föräldramajoritet, i samband med Barnverkets riksmöte, fredagen den 17 april 2009.

Dagen innehåller föreläsning av Margareta Kristoffersson om aktuell forskning och erfarenheter av arbete med lokala skolstyrelser. Hon är filosofie doktor vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet och har bland annat skrivit en avhandling “Lokala styrelser i grundskolan (2008)” där hon jämfört nio olika grundskolor med lokala styrelser, på olika platser i Sverige, med motsvarande skolstyrelser i bl. a. Danmark och Nya Zeeland. Margareta är även engagerad i Barnverkets projekt med lokal föräldrastyrelse i Ösmo Nynäshamn.
Dessutom medverkar Anders Lönnegård som var med och startade föräldrastyrelsen vid Katarina Norra. Anders har stor erfarenhet av praktiskt arbete i en föräldrastyrelse.

Seminariet kommer även att fokusera på erfarenhetsutbyte mellan seminariedeltagarna och på diskussioner om hur ett nätverk skall arbeta vidare framöver.

Vi satsar också på en väl genomtänkt ekologisk lunch som ordnas av kända kocken Carola Magnusson.
Datum: Fredag 17 april 2009, kl 9-16

 • Plats: Katarina Norra skola, södermalm i Stockholm
 • Föreläsare: Margareta Kristoffersson och Anders Lönnegård
 • Kostnad: kostnad: 200:-/pers inklusive lunch och fika
 • Anmälan: Sker till foraldrastyrelse@barnverket.nu

*Även styrelser med föräldrarepresentation utan majoritet är självklart lika välkomna!

Seminariet är ett samarrangemang med Katarina Norra skola.
Föräldrasamverkan har en egen avdelning på hemsidan. Här kommer allt som har med föräldrasamverkan i skola och förskola att samlas. Du kommer att förutom Barnverkets tankar och strategier om ämnet även hitta forskningsrapporter, undersökningar och artiklar. Vi vill även arbeta fram en ”kunskaps- och idébank” utifrån dokumentation och gjorda erfarenheter. Avsikten på sikt är att tillsammans med andra lokala styrelser dela erfarenheter i organiserad form både lokalt och på riksnivå samt att sprida verksamheten till kommuner och regioner där intresse redan finns och /eller uppstår.
Nya avdelningen Föräldrasamverkan –

Inbjudan till Riksmötet 18-19 april 2009
Barnverket inbjuder till Riksmöte för nätverkets medlemmar. Mötet pågår lördag-söndag på Fryshuset i Stockholm. Reseersättning kan utgå för er som har långt att resa, hör av er till samordningsgruppen.

Lördagen kommer att ägnas åt föräldrasamverkan med rapport från seminariet och projektet att starta ett nätverk för aktiva skolstyrelser. Vi kommer även att följa upp vinterns politikerträffar, ny skollag, skolbarnomsorgen och situationen med personaltätheten på landets förskolor.

Söndagen behandlar organisation och formaliafrågor, prioriterade mål och delmål samt val och beslutsforum i Barnverket. Som underlag till detta hänvisar vi till dokument som finns att hämta på vår hemsida och BV Forum där du kan diskutera förslag till formalia om BV som nätverk och organisation.

Datum: Lördag 18/4 – söndag 19/4

 • Tid: Lördag kl 11-17, samling 10.30 för kaffe. Söndag kl 10-15.
 • Plats: Fryshuset, Stockholm
 • Anmälan: Senast den 1/4 till riksmotet@barnverket.nu
 • Program: Utförligt tidsprogram anslås senare på Barnverkets hemsida och skickas ut till anmälda delegater.
 • Dokument: Verksamhetsberättelse och dokument om organisation och formalia finns för nedladdning på

Välkommen!

Kallelse till årsmöte i Föreningen Stöd Barnverket
Föreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte i SAMBA:s lokaler, Fryshuset, Stockholm. Deltagande kan också ordnas över telefon.

Tid:  Fredag 17 april 2009 kl. 19.00 – 20.30
Anmälan:  För att deltaga i årsmötet vill vi ha din föranmälan och för telefondeltagande behövs tillgång till särskild kod. Kontakta Dorothy Béen senast den 15 april, stodverksamhet@barnverket.nu eller tel 08 – 648 83 16

Handlingar till årsmötet erhålles efter anmälan. Verksamhetsberättelse för 2008 kan läsas på hemsidan www.barnverket.nu
Observera att medlemskap och därmed rösträtt vid årsmötet, endast tillfaller den som erlagt årsavgift 2008 och/eller 2009.
Årsavgiften för år 2009 är 20 kronor och kan inbetalas på Pg 124 48 95-7

eller Bg 5905-2142. Ange mailadress, och namn+adress eller telefonnummer.

På samma konton kan även frivilliga bidrag till föreningen inbetalas.

Förslag till dagordning:
1. Upprättande av röstlängd

 1. Fastställande av dagordningen för årsmötet
 2. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Verksamhetsberättelse 2008 och verksamhetsplan
 6. Ekonomisk berättelse och budget
 7. Revisors utlåtande
 8. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 9. Stadgeändringar, se vidare Formalia
 10. Val av ordförande, kassör och styrelseledamöter
 11. Val av styrelsesuppleanter
 12. Fastställande av årsavgift 2009 – 2010
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor (vilka anmälts och antagits av årsmöte vid fastställande av dagordningen).
  Välkomna
  Styrelsen för Föreningen Stöd Barnverket
  /Robert Bratt, ordförande

  Föreningen Stöd Barnverket är en ideell förening med vald styrelse, årsmöte, stadgar och ekonomisk revision. Föreningen är öppen för alla privatpersoner som delar nätverket Barnverkets grundsyn på barn, förskola och skola. Medlemskapet är individuellt och erhålls genom betalande av årsavgiften på 20 kr.

  “Föreningens syfte är att genom medlemskap och olika former av bidragsansökningar, insamlingar, evenemang mm, samt ekonomisk administration, skapa ekonomiska förutsättningar för det ideella arbete som bedrivs nationellt i nätverket Barnverket.”
  Läs mer om stödföreningen på vår hemsida –

  Politikerträffar
  Träffarna med våra politiker i riksdagshuset är avslutade. Vi har träffat samtliga riksdagspartiet utom Moderaterna som konsekvent skjutit upp möjligheterna att träffas.
  Vi har under våra möten följt upp de diskussioner vi hade 2005-06 om Barnverkets prioriterade frågor och den valenkät vi genomförde sedan. Vi också i övrigt tagit upp de delmål och prioriterade delmål som Barnverket antagit.
  På hemsidan kommer vi att presentera referat från träffarna. Du kan följa informationen via den här direktlänken –

  Barnverkets Forum
  För att alla skall kunna vara med och diskutera har vi skapat ett diskussionsforum i Barnverket (BV Forum) som alla kan anmäla sig till och delta efter egna förutsättningar i diskussionerna. Här deltar också Barnverkets olika arbetsgrupper med inlägg och svar på frågor vi får från föräldrar och organisationer. Det är enkelt att börja använda vårt forum, läs mer här och registrera dig redan nu –

  Nya uppdateringar på hemsidan
  Vår hemsidan utvecklas ständigt. Under vintern har vi bl a påbörjat ett arbete med att komplettera våra huvudrubriker med aktuell forskning, rapporter, undersökningar och goda exempel/idéer från verkligheten. Se till att följa med i debatten och arbetet i Barnverket genom att regelbundet besöka www.barnverket.nu.

  Stöd Barnverkets arbete med ett bidrag
  stodbadge.jpg
  Om du vill skänka ett bidrag till Barnverkets arbete så tar vi tacksamt emot den genom Föreningen Stöd Barnverket som stöder vårt arbete ekonomiskt.
  Använd plusgiro 124 48 95-7 eller bankgiro 5905-2142 om du vill göra en insats, alla bidrag oavsett storlek hjälper oss att göra ett bra arbete för våra barn.
  Du är välkommen att kontakta oss. Skicka ett mail till samordning@barnverket.nu